Có 1 kết quả:

Shē zú

1/1

Shē zú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

She ethnic group