Có 1 kết quả:

yì luǎn shuāng bāo tāi

1/1

Từ điển Trung-Anh

fraternal twins