Có 1 kết quả:

yì gē qín

1/1

yì gē qín

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

isoalloxazine (name of organic chemical)