Có 1 kết quả:

yì dì liàn

1/1

yì dì liàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) long-distance romance
(2) long-distance relationship