Có 1 kết quả:

yì xíng

1/1

yì xíng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) not the usual type
(2) atypical
(3) heterotype

Một số bài thơ có sử dụng