Có 1 kết quả:

yì xìng liàn zhǔ yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

heterosexism