Có 1 kết quả:

yì yān

1/1

yì yān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

feeling surprised at sth