Có 1 kết quả:

dāng rén bù ràng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be unwilling to pass on one's responsibilities to others