Có 1 kết quả:

dàng chéng

1/1

dàng chéng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to consider as
(2) to take to be