Có 1 kết quả:

dāng duàn zé duàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to make a decision when it's time to decide