Có 1 kết quả:

dāng duàn jí duàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

not to delay making a decision when a decision is needed