Có 1 kết quả:

dāng liàng

1/1

dāng liàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) equivalent
(2) yield