Có 1 kết quả:

dāng liàng jì liàng ㄉㄤ ㄌㄧㄤˋ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

equivalent dose