Có 1 kết quả:

jī xíng ér

1/1

jī xíng ér

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) deformed child
(2) child with birth defect