Có 1 kết quả:

dié céng

1/1

dié céng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) repeated layers
(2) stratified
(3) laminated
(4) stacked
(5) piled strata

Một số bài thơ có sử dụng