Có 1 kết quả:

dié céng yán

1/1

dié céng yán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

stromatolite