Có 1 kết quả:

shū hū zhí shǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

to neglect one's duties