Có 1 kết quả:

shū sàn cuò shī

1/1

shū sàn cuò shī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) evacuation
(2) measures to evacuate a building in an emergency