Có 1 kết quả:

shū shuǐ dān piáo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) little water and few utensils
(2) to live a frugal life (idiom)