Có 1 kết quả:

shū ér bù lòu

1/1

shū ér bù lòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

loose, but allows no escape (idiom, from Laozi 老子); the way of Heaven is fair, but the guilty will not escape

Một số bài thơ có sử dụng