Có 1 kết quả:

shū lí

1/1

shū lí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to become alienated
(2) estranged
(3) alienation
(4) disaffection
(5) set wide apart