Có 1 kết quả:

yí tuán

1/1

yí tuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) doubts and suspicions
(2) a maze of doubts
(3) puzzle
(4) mystery