Có 1 kết quả:

yí niàn

1/1

yí niàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

doubt