Có 1 kết quả:

yí yù ㄧˊ ㄩˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

a hard legal case to judge

Một số bài thơ có sử dụng