Có 1 kết quả:

yí shén yí guǐ

1/1

yí shén yí guǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to suspect everyone
(2) overly suspicious