Có 1 kết quả:

yí lǜ

1/1

yí lǜ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hesitation
(2) misgivings
(3) doubt