Có 1 kết quả:

yí nán wèn tí ㄧˊ ㄋㄢˊ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) knotty problem
(2) intractable difficulty