Có 1 kết quả:

yí nán jiě dá

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) trouble shooting
(2) solution to difficulties