Có 1 kết quả:

liáo shāng

1/1

liáo shāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) healing
(2) to heal
(3) to make healthy again