Có 1 kết quả:

liáo xiào

1/1

liáo xiào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) healing efficacy
(2) healing effect