Có 1 kết quả:

shàn qì

1/1

shàn qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

hernia