Có 1 kết quả:

shàn qì ㄕㄢˋ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

hernia