Có 1 kết quả:

yóu zhuàng

1/1

yóu zhuàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) warty
(2) bumpy
(3) wart-shaped