Có 1 kết quả:

yóu zhuì

1/1

yóu zhuì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wart
(2) superfluous
(3) useless

Một số bài thơ có sử dụng