Có 1 kết quả:

yóu bí tiān é ㄧㄡˊ ㄅㄧˊ ㄊㄧㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) mute swan (Cygnus olor)