Có 1 kết quả:

jiè chuāng

1/1

jiè chuāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) scabies
(2) welts