Có 1 kết quả:

fēng feng diān diān

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) deranged
(2) erratic