Có 1 kết quả:

fēng diān

1/1

fēng diān

giản thể

Từ điển phổ thông

điên rồ

Từ điển Trung-Anh

(1) insane
(2) crazy