Có 1 kết quả:

téng sǐ

1/1

téng sǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to really hurt