Có 1 kết quả:

téng tòng

1/1

téng tòng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pain
(2) ache
(3) sore