Có 1 kết quả:

jí wù rú chóu

1/1

Từ điển Trung-Anh

to hate evil as one hates an enemy (idiom)