Có 1 kết quả:

jiā pí

1/1

jiā pí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

scab