Có 1 kết quả:

bìng cóng kǒu rù , huò cóng kǒu chū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Illness enters by the mouth, trouble comes out by the mouth (idiom). A loose tongue may cause a lot of trouble.