Có 1 kết quả:

bìng yuán jūn

1/1

bìng yuán jūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a pathogen
(2) a bacterial pathogen