Có 1 kết quả:

bìng gù

1/1

bìng gù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to die of an illness

Một số bài thơ có sử dụng