Có 1 kết quả:

bìng lì

1/1

bìng lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) medical record
(2) case history