Có 1 kết quả:

bìng jūn

1/1

bìng jūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) harmful bacteria
(2) pathogenic bacteria
(3) germs