Có 1 kết quả:

bìng chóng hài lǜ sè fáng kòng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) green pest prevention and control
(2) environmentally friendly methods of pest control and prevention