Có 1 kết quả:

bìng shì

1/1

bìng shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to die of illness