Có 2 kết quả:

zhēngzhèng
Âm Pinyin: zhēng, zhèng
Tổng nét: 10
Bộ: nǐ 疒 (+5 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: 丶一ノ丶一一丨一丨一
Thương Hiệt: KMYM (大一卜一)
Unicode: U+75C7
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: chứng, trưng
Âm Nôm: chứng
Âm Nhật (onyomi): ショウ (shō)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: zing1, zing3

Tự hình 2

Dị thể 3

Một số bài thơ có sử dụng

1/2

zhēng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bệnh hòn (tích hòn rắn chắc trong bụng)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Bệnh, chứng. ◎Như: “đối chứng hạ dược” 對症下藥 tùy bệnh cho thuốc.
2. Giản thể của 癥.

Từ điển Trần Văn Chánh

Chứng tắc ruột.

Từ điển Trung-Anh

(1) abdominal tumor
(2) bowel obstruction
(3) (fig.) sticking point

Từ ghép 1

zhèng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chứng bệnh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Bệnh, chứng. ◎Như: “đối chứng hạ dược” 對症下藥 tùy bệnh cho thuốc.
2. Giản thể của 癥.

Từ điển Thiều Chửu

① Chứng bệnh (chứng nghiệm của bệnh, gốc bệnh).

Từ điển Trần Văn Chánh

Bệnh, chứng: 病症 Chứng bệnh; 對症下藥 Tùy (theo) bệnh cắt thuốc. Xem 症 [zheng].

Từ điển Trần Văn Chánh

【症結】 trưng kết [zhengjié] (y) Kết báng (ở bụng). (Ngb) Chỗ quan trọng, mấu chốt, nguyên nhân, mắc gốc: 弄壞這件事的症結在于…Mấu chốt làm hỏng việc này ở chỗ...; 已找到失敗的症結所在 Đã tìm ra nguyên nhân của sự thất bại; 問題不得解決的症結顯然不是在這裡 Vấn đề không giải quyết được, mắc gốc rõ ràng không phải là ở chỗ đó. Xem 症 [zhèng].

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 癥

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái trạng thái bệnh hoạn bày ra ở bên ngoài — Cũng chỉ bệnh hoạn. Chẳng hạn Bách chứng 百症 ( trăm thứ bệnh ).

Từ điển Trung-Anh

(1) disease
(2) illness

Từ ghép 306

Ā cí hǎi mò zhèng 阿茨海默症Ā ěr cí hǎi mò shì zhèng 阿尔茨海默氏症Ā ěr cí hǎi mò shì zhèng 阿爾茨海默氏症Ā ěr cí hǎi mò zhèng 阿尔茨海默症Ā ěr cí hǎi mò zhèng 阿爾茨海默症Ā zī hǎi mò zhèng 阿茲海默症ái zhèng 癌症Bā jīn sēn shì zhèng 巴金森氏症bái bān zhèng 白斑症bái huà zhèng 白化症bái shí zhèng 白蚀症bái shí zhèng 白蝕症bài xuè zhèng 敗血症bài xuè zhèng 败血症bàn rǔ táng xuè zhèng 半乳糖血症bào shí zhèng 暴食症běn bǐng tóng niào zhèng 苯丙酮尿症běn tóng niào zhèng 苯酮尿症bēng zhèng 崩症bì sǐ zhī zhèng 必死之症biàn yì xíng Kè Yǎ shì zhèng 变异型克雅氏症biàn yì xíng Kè Yǎ shì zhèng 變異型克雅氏症biǎo dá shī yǔ zhèng 表达失语症biǎo dá shī yǔ zhèng 表達失語症bìng dú xuè zhèng 病毒血症bìng fā zhèng 併發症bìng fā zhèng 并发症bìng zhèng 病症bù yù zhèng 不育症bù yùn zhèng 不孕症bù zhì zhī zhèng 不治之症cán dòu zhèng 蚕豆症cán dòu zhèng 蠶豆症chéng gǔ bù quán zhèng 成骨不全症chéng shì yī lài zhèng 城市依賴症chéng shì yī lài zhèng 城市依赖症chī dāi zhèng 痴呆症chōu dòng zhèng 抽动症chōu dòng zhèng 抽動症chuāng shāng hòu xīn lǐ yā lì jǐn zhāng zōng hé zhèng 创伤后心理压力紧张综合症chuāng shāng hòu xīn lǐ yā lì jǐn zhāng zōng hé zhèng 創傷後心理壓力緊張綜合症dān duān bāo méi xī lèi dú sù zhōng dú zhèng 单端孢霉烯类毒素中毒症dān duān bāo méi xī lèi dú sù zhōng dú zhèng 單端孢霉烯類毒素中毒症dān hé xì bāo zēng duō zhèng 单核细胞增多症dān hé xì bāo zēng duō zhèng 單核細胞增多症dǎn shí zhèng 胆石症dǎn shí zhèng 膽石症dī tǐ wēn zhèng 低体温症dī tǐ wēn zhèng 低體溫症duì zhèng 对症duì zhèng 對症duì zhèng fā yào 对症发药duì zhèng fā yào 對症發藥duì zhèng xià yào 对症下药duì zhèng xià yào 對症下藥duō dòng zhèng 多动症duō dòng zhèng 多動症duō fā xìng yìng huà zhèng 多发性硬化症duō fā xìng yìng huà zhèng 多發性硬化症èr shí yī sān tǐ zōng hé zhèng 21三体综合症èr shí yī sān tǐ zōng hé zhèng 21三體綜合症fēi wén zhèng 飛蚊症fēi wén zhèng 飞蚊症féi pàng zhèng 肥胖症fú gǔ zhèng 氟骨症gān yǎn zhèng 乾眼症gān yǎn zhèng 干眼症gāo shān zhèng 高山症gāo zhī xuè zhèng 高脂血症gū dú zhèng 孤独症gū dú zhèng 孤獨症gǔ tòng rè zhèng 骨痛热症gǔ tòng rè zhèng 骨痛熱症gǔ zhì shū sōng zhèng 骨質疏鬆症gǔ zhì shū sōng zhèng 骨质疏松症guǎng chǎng kǒng bù zhèng 广场恐怖症guǎng chǎng kǒng bù zhèng 廣場恐怖症guǎng chǎng kǒng jù zhèng 广场恐惧症guǎng chǎng kǒng jù zhèng 廣場恐懼症guǎng fàn xìng jiāo lǜ zhèng 广泛性焦虑症guǎng fàn xìng jiāo lǜ zhèng 廣泛性焦慮症guò pàng bào shí zhèng 过胖暴食症guò pàng bào shí zhèng 過胖暴食症Háng dīng dùn wǔ dǎo zhèng 杭丁頓舞蹈症Háng dīng dùn wǔ dǎo zhèng 杭丁顿舞蹈症hé bìng zhèng 合併症hé bìng zhèng 合并症hēi niào zhèng 黑尿症Hēng dīng dùn wǔ dào zhèng 亨丁頓舞蹈症Hēng dīng dùn wǔ dào zhèng 亨丁顿舞蹈症hóng hái zhèng 紅孩症hóng hái zhèng 红孩症hòu yí zhèng 后遗症hòu yí zhèng 後遺症huā fěn zhèng 花粉症hùn hé shī yǔ zhèng 混合失語症hùn hé shī yǔ zhèng 混合失语症jī ròu wēi suō zhèng 肌肉萎縮症jī ròu wēi suō zhèng 肌肉萎缩症Jí bó tè shì zhèng hòu qún 吉伯特氏症候群jí zhèng 急症jiǎn yā zhèng 减压症jiǎn yā zhèng 減壓症jiàn wàng zhèng 健忘症jiāng zhù zhèng 僵住症jiāo lǜ zhèng 焦慮症jiāo lǜ zhèng 焦虑症jīng shén fēn liè zhèng 精神分裂症jīng shén guān néng zhèng 精神官能症jīng shén xìng yàn shí zhèng 精神性厌食症jīng shén xìng yàn shí zhèng 精神性厭食症jù gāo zhèng 惧高症jù gāo zhèng 懼高症jué zhèng 絕症jué zhèng 绝症Kè Yǎ shì zhèng 克雅氏症kǒng bù zhèng 恐怖症kǒng Fǎ zhèng 恐法症kǒng gāo zhèng 恐高症kǒng Hán zhèng 恐韓症kǒng Hán zhèng 恐韩症kǒng jù zhèng 恐惧症kǒng jù zhèng 恐懼症kǒng kuàng zhèng 恐旷症kǒng kuàng zhèng 恐曠症kǒng shuǐ zhèng 恐水症kǒng tóng zhèng 恐同症kuā xiū kě ěr zhèng 夸休可尔症kuā xiū kě ěr zhèng 誇休可爾症lǎo nián chī dāi zhèng 老年痴呆症lǎo nián chī dāi zhèng 老年痴獃症lǎo nián xìng chī dāi zhèng 老年性痴呆症lǎo nián xìng chī dāi zhèng 老年性痴獃症lián xíng xuè qiú pín xuè zhèng 鐮形血球貧血症lián xíng xuè qiú pín xuè zhèng 镰形血球贫血症lián zhuàng xì bāo xuè zhèng 鐮狀細胞血症lián zhuàng xì bāo xuè zhèng 镰状细胞血症liǎn máng zhèng 脸盲症liǎn máng zhèng 臉盲症lǜ bìng zhèng 慮病症lǜ bìng zhèng 虑病症lù nù zhèng 路怒症màn xìng pí láo zhèng hòu qún 慢性疲勞症候群mèng xíng zhèng 夢行症mèng xíng zhèng 梦行症mèng yóu zhèng 夢遊症mèng yóu zhèng 梦游症niàn zhū jūn zhèng 念珠菌症niào dú zhèng 尿毒症nóng dú zhèng 脓毒症nóng dú zhèng 膿毒症Pà jīn sēn zhèng 帕金森症pán wěi sī chóng zhèng 蟠尾丝虫症pán wěi sī chóng zhèng 蟠尾絲蟲症pí céng xià shī yǔ zhèng 皮层下失语症pí céng xià shī yǔ zhèng 皮層下失語症pí láo zhèng 疲劳症pí láo zhèng 疲勞症pín xuè zhèng 貧血症pín xuè zhèng 贫血症qián shuǐ fū zhèng 潛水夫症qián shuǐ fū zhèng 潜水夫症qiǎng pò xìng chǔ wù zhèng 強迫性儲物症qiǎng pò xìng chǔ wù zhèng 强迫性储物症qiǎng pò zhèng 強迫症qiǎng pò zhèng 强迫症qiú xīn shì jī ròu wēi suō zhèng 裘馨氏肌肉萎縮症qiú xīn shì jī ròu wēi suō zhèng 裘馨氏肌肉萎缩症quē fá zhèng 缺乏症quē yǎng zhèng 缺氧症rǎn sè tǐ sān bèi tǐ zhèng 染色体三倍体症rǎn sè tǐ sān bèi tǐ zhèng 染色體三倍體症rén chù gòng huàn zhèng 人畜共患症rǔ táng bù nài zhèng 乳糖不耐症sào yǎng zhèng 瘙痒症sào yǎng zhèng 瘙癢症shāng hán zhèng 伤寒症shāng hán zhèng 傷寒症shè jiāo kǒng jù zhèng 社交恐惧症shè jiāo kǒng jù zhèng 社交恐懼症shén jīng guān néng zhèng 神經官能症shén jīng guān néng zhèng 神经官能症shén jīng zhèng 神經症shén jīng zhèng 神经症shī dú zhèng 失讀症shī dú zhèng 失读症shī xiě zhèng 失写症shī xiě zhèng 失寫症shī yì zhèng 失忆症shī yì zhèng 失憶症shī yǔ zhèng 失語症shī yǔ zhèng 失语症shī zhì zhèng 失智症shì shuì zhèng 嗜睡症shǒu zú kǒu zhèng 手足口症shū xiě bù néng zhèng 书写不能症shū xiě bù néng zhèng 書寫不能症sǐ zhèng 死症sòng dú kùn nan zhèng 誦讀困難症sòng dú kùn nan zhèng 诵读困难症Táng shì zhèng 唐氏症Táng shì zōng hé zhèng 唐氏綜合症Táng shì zōng hé zhèng 唐氏综合症tóng xìng liàn kǒng jù zhèng 同性恋恐惧症tóng xìng liàn kǒng jù zhèng 同性戀恐懼症Tú léi tè shì zōng hé zhèng 图雷特氏综合症Tú léi tè shì zōng hé zhèng 圖雷特氏綜合症tuō lěi zhèng 拖累症Tuǒ ruì zhèng 妥瑞症wán zhèng 頑症wán zhèng 顽症wǎn qī ái zhèng 晚期癌症wàn guǎn zōng hé zhèng 腕管綜合症wàn guǎn zōng hé zhèng 腕管综合症wàn suì dào zhèng hòu qún 腕隧道症候群wàng xiǎng zhèng 妄想症wú jīng zhèng 无精症wú jīng zhèng 無精症xiān wéi náng pào zhèng 纖維囊泡症xiān wéi náng pào zhèng 纤维囊泡症xiǎn zhèng 险症xiǎn zhèng 險症xiǎo ér má bì zhèng 小儿麻痹症xiǎo ér má bì zhèng 小兒麻痺症xuè sè sù chén jī zhèng 血色素沉积症xuè sè sù chén jī zhèng 血色素沉積症xuè shuān zhèng 血栓症xuè yè kǒng bù zhèng 血液恐怖症yá guān jǐn bì zhèng 牙关紧闭症yá guān jǐn bì zhèng 牙關緊閉症Yà bó shì zhèng 亚伯氏症Yà bó shì zhèng 亞伯氏症yān wù zhèng 烟雾症yān wù zhèng 煙霧症yán yǔ shī cháng zhèng 言語失常症yán yǔ shī cháng zhèng 言语失常症yán zhèng 炎症yán zhòng jí xìng hū xī xì tǒng zōng hé zhèng 严重急性呼吸系统综合症yán zhòng jí xìng hū xī xì tǒng zōng hé zhèng 嚴重急性呼吸系統綜合症yǎn gān zhèng 眼乾症yǎn gān zhèng 眼干症yàn shí zhèng 厌食症yàn shí zhèng 厭食症yáng sào yǎng zhèng 羊瘙痒症yáng sào yǎng zhèng 羊瘙癢症yāo zhuī jiān pán tū chū zhèng 腰椎間盤突出症yāo zhuī jiān pán tū chū zhèng 腰椎间盘突出症yè máng zhèng 夜盲症yí bìng zhèng 疑病症yí nán zá zhèng 疑难杂症yí nán zá zhèng 疑難雜症yí wàng zhèng 遗忘症yí wàng zhèng 遺忘症yì jī zhèng 易飢症yì jī zhèng 易饥症yì xiǎng zhèng 臆想症yì yù zhèng 抑郁症yì yù zhèng 抑鬱症yīng ér cù sǐ zōng hé zhèng 婴儿猝死综合症yīng ér cù sǐ zōng hé zhèng 嬰兒猝死綜合症yōu bì kǒng jù zhèng 幽閉恐懼症yōu bì kǒng jù zhèng 幽闭恐惧症yōu yù zhèng 忧郁症yōu yù zhèng 憂鬱症yóu zhèng 油症yǔ yīn shī yǔ zhèng 語音失語症yǔ yīn shī yǔ zhèng 语音失语症yuè máng zhèng 月盲症yùn xuè zhèng 晕血症yùn xuè zhèng 暈血症zào kuáng yì yù zhèng 躁狂抑郁症zào kuáng yì yù zhèng 躁狂抑鬱症zào kuáng zhèng 躁狂症zào yù zhèng 躁郁症zào yù zhèng 躁鬱症zhèng hóu qún 症侯群zhèng hòu 症候zhèng hòu qún 症候群zhèng xiàng 症象zhèng zhuàng 症状zhèng zhuàng 症狀zhèng zhuàng xìng 症状性zhèng zhuàng xìng 症狀性zhí yè juàn dài zhèng 职业倦怠症zhí yè juàn dài zhèng 職業倦怠症zhì liáo yán zhèng 治疗炎症zhì liáo yán zhèng 治療炎症Zhōng guó cān guǎn zhèng hòu qún 中国餐馆症候群Zhōng guó cān guǎn zhèng hòu qún 中國餐館症候群zhòng zhèng 重症zhòng zhèng jiān hù 重症监护zhòng zhèng jiān hù 重症監護zhū rú zhèng 侏儒症zhù yì lì bù zú guò dòng zhèng 注意力不足过动症zhù yì lì bù zú guò dòng zhèng 注意力不足過動症zhù yì lì quē shī zhèng 注意力缺失症zhù yì lì quē xiàn guò dòng zhèng 注意力缺陷过动症zhù yì lì quē xiàn guò dòng zhèng 注意力缺陷過動症zǐ diān qián zhèng 子癫前症zǐ diān qián zhèng 子癲前症zǐ zhì zhèng 紫質症zǐ zhì zhèng 紫质症zì bì zhèng 自閉症zì bì zhèng 自闭症zōng hé zhèng 綜合症zōng hé zhèng 综合症