Có 1 kết quả:

zhèng xiàng

1/1

zhèng xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

symptom